Ajankohtaista

 

T I E D O T T E E T                                                                                 

======================================================================

 

14.5.2020 alkaen toimistossa voi asioida normaalien aukioloaikojen mukaisesti:

ma – to  klo 8.00-15.30                                                                                                      pe      suljettu

 


Kassan toimisto on 23.3.2020 alkaen toistaiseksi suljettu asiakaskäynneiltä koronavirustilanteen vuoksi.

Korvaushakemuksen voi jättää toimiston postiluukkuun tai lähettää postitse.

Palvelemme korvaus- ja jäsenyysasioissa myös sähköpostitse, Whatsappilla ja puhelimitse.

                                                                                                                                                                                                                                      Varkauden sairauskassa


Kassankokouksessa 25.11.2019 päätettiin, että 1.1.2020 alkaen hammashoidon korvaus on 300 euroa vuoden ajalta.                                                                                      


 

KORVAUKSEN HAKEMINEN:

Täytä korvaushakemuslomake ja liitä mukaan kuitti tai lasku maksutositteineen. Korvaus-hakemuksen liitteineen voi tuoda toimistolle, jättää postiluukkuumme tai postin kuljetettavaksi vastauslähetyskuoressa.

Hakemuksen ja liitteet voi lähettää myös sähköpostitse:  toimisto@varkaudensairauskassa.fi tai WhatsAppilla: 040 550 3360.   

Korvaushakemuslomake löytyy tästä.                                                 

Vastauslähetyskuoria saa toimistolta, Kauppakatu 52.

Maksamme korvaukset pankkitilille.

______________________________________________________________________

Jos yhteystietosi tai pankkiyhteytesi muuttuu, ilmoitathan muutoksesta. Tiedot eivät välity meille automaattisesti.

______________________________________________________________________

OTA YHTEYS KASSAAN KUN:

  • jäät vuorottelu- tai opintovapaalle, äitiys- tai sairauslomalle, lomautetuksi tai osa-aikaeläkkeelle                                               
  • työsuhteesi päättyy                                                                                                            
  • Kelan lääkekatto täyttyy

______________________________________________________________________

HAMMASLÄÄKÄRIEN MYÖNTÄMÄT ALENNUKSET:

  • Immonen Markku                                                                                                    5% alennus koskien hammastarkastuksia, röntgenkuvauksia, ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, ien- ja tukikudoshoitoja, hammaskirurgiaa ja proteettisia hoitoja (ei koske hammasteknisiä kuluja eli hammas-laboratorion perimiä maksuja)
  • Lybeck Minna                                                                                                        5% alennus muista toimenpiteistä paitsi tarkastuksesta ja hammaskiven poistosta

______________________________________________________________________

LÄÄKEKORVAUSTEN ALKUOMAVASTUU 1.1.2016:

Lääkekorvausten alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa.

Alkuomavastuu täyttyy joko yhdellä tai useammalla lääkeostolla lääkkeen hinnasta riippuen.

Varkauden sairauskassa korvaa jäsenilleen lääkkeistä kun edellä mainittu alkuomavastuu 50 euroa on ylittynyt, ts. alkuomavastuun joutuu maksamaan itse.

Muilta osin kassan lääkekorvauskäytäntö säilyy ennallaan. Kela-korvattavasta lääkkeestä kassan jäsen maksaa 7 euron omavastuun. Loppuosan apteekki laskuttaa kassalta.

Alkuomavastuun seuranta tapahtuu apteekkien ja Kelan välillä reaaliajassa eli Kela saa apteekeista tiedot asiakkaan lääkeostoista heti ostohetkellä.

 

K O K O U S K U T S U T                                                                        ======================================================================

Varkauden sairauskassan VARSINAINEN KASSANKOKOUS pidetään tiistaina 2.6.2020 klo 16.30 kassan toimistolla, Kauppakatu 52. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 32 §:ssä määrätyt asiat. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kassan toimistolla.                                                                                                                          Varkaudessa 24.5.2020                                                                                Hallitus

 

 

 

S Ä Ä N T Ö M U U T O K S E T                             =====================================================================

Finanssivalvonta on päätöksellään 24.11.2017 vahvistanut Varkauden sairauskassan sääntöjen 4 §:n muutoksen:

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

4 §

Kassan toimintapiirin muodostavat A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Aikawa Fiber Technologies (AFT) Oy, Andritz Oy, Efora Oy, Sahala Works Oy, Stora Enso Oyj, Stora Enso Wood Products Oy Ltd, Sumitomo SHI FW Energia Oy ja Warkaus Works Oy -nimisiin yhtiöihin sekä Varkauden sairauskassaan, joita näissä säännöissä kutsutaan työnantajaksi, Varkaudessa sijaitsevilla tehtailla ja toimipaikoilla työsuhteessa olevat henkilöt, jotka saavat työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Henkilöt, joiden vakituinen työpaikka on työnantajan omistamissa toimipaikoissa muualla kuin edellä mainitulla paikkakunnalla eivät kuulu kassan toimintapiiriin. Kassan jäsenet, joiden työsuhde em. työnantajaan päättyy ja uusi työsuhde toiseen em. työnantajaan alkaa välittömästi entisen työsuhteen päätyttyä, kuuluvat yhdenjaksoisesti kassan toimintapiiriin.

Toimintapiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 57 vuotta täytettyään on erotettu työnantajan tai kassan palveluksesta ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen erottamistaan vähintään 10 vuotta ja hakevat ulkojäsenyyttä kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Edellä 1 momentissa mainittuja kassan jäseniä kutsutaan näissä säännöissä varsinaisiksi jäseniksi ja 3 sekä 4 momentissa mainittuja ulkojäseniksi.

Kassan jäseneksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö. Jäsenyyttä on haettava kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alussa.

Kassan toimintaperiaatteisiin kuuluu, että työnantaja ilmoittaa kassalle alkaneet ja päättyneet työsuhteet sekä työsuhteen aikana tapahtuvat muutokset, kuten lomautukset ja muuta palkattomat lomat. Hallitus toteaa jäsenyyden edellytysten olemassaolon työsuhteen alkaessa ja tarvittaessa myös muutosten yhteydessä.

______________________________________________________________________

Sääntöjen 28 §:n muutos sekä 29 §:n kumoaminen on vahvistettu sovellettavaksi 29.11.2016 alkaen:

TILINTARKASTUS

28 §

Kassalla on yksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita luonnollinen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajaksi valitulle luonnolliselle henkilölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja.

Tilintarkastajan tai tilintarkastajien valinnasta päättää kassankokous. Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

29 §

Tilintarkastajien on hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastettava kassan tilinpäätös ja kirjanpito sekä hallinto ja annettava niistä kultakin tilikaudelta hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kassankokousta.

Kumottu

______________________________________________________________________

Sääntöjen 8 ja 10 §:n muutokset on vahvistettu sovellettavaksi 1.5.2015 alkaen:

JÄSENMAKSU                                                                                                                

8 §                                                                                                                                

—– 

Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun ajalta tai ajalta, jolloin jäsen on palkkaa saamatta ja työsuhteen päättymättä pitkäaikaisesti työstä poissa sairauden, synnytyksen, opiskelun, asevelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Jäsenellä ei ole maksuvapautuksen ajalta oikeuttaa näiden sääntöjen 10 §:n mukaisiin etuuksiin.

—–

ETUUDET

10 §

Kustannuksina korvataan

—–

1 b) avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu 7,00 euroa ylittävä osa enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin saakka;

3) lääkärin määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet 7,00 euroa ylittävä osa per lääke, silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.

—–

______________________________________________________________________

Sääntöjen 4 §:n 6 momentin ja 5 §:n muutokset on vahvistettu sovellettavaksi 2.6.2014 alkaen:

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

4 §

Kassan jäseneksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö. Jäsenyyttä on haettava kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alussa.

KASSASTA EROAMINEN

5 §

Jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin tai tehtyään kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen.

Ulkojäsen eroaa kassasta muutettuaan pois kassan toiminta-alueelta tai tehtyään eroamista koskevan ilmoituksen. Jäsen katsotaan niin ikään kassasta eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen kolmen kuukauden ajalta.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan kassasta, ei ole oikeutta liittyä uudelleen kassan jäseneksi, lukuun ottamatta tapauksia, kun uusi työsuhde työnantajaan alkaa.

______________________________________________________________________

Sääntöjen 4 §:n 1 momentin muutos on vahvistettu sovellettavaksi 17.4.2014 alkaen:

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

4 §

Kassan toimintapiirin muodostavat A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Aikawa Fiber Technologies (AFT) Oy, Andritz Oy, Efora Oy, Foster Wheeler Energia Oy, Sahala Works Oy, Stora Enso Oyj, Stora Enso Wood Products Oy Ltd ja Warkaus Works -nimisiin yhtiöihin sekä Varkauden sairauskassaan, joita näissä säännöissä kutsutaan työnantajaksi, Varkaudessa sijaitsevilla tehtailla ja toimipaikoilla työsuhteessa olevat henkilöt, jotka saavat työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

______________________________________________________________________

25.4.2013 alkaen 10 §:n muutos:

ETUUDET

10 §

5 a) 60 prosenttia lääkärin määräämien muiden kuin 5 b -kohdassa tarkoitettujen henkilökohtaisten laitteiden ja apuvälineiden, kuten kuulolaitteen, kainalo-sauvojen sekä tekojäsenten ensimmäisestä hankkimisesta kuitenkin vain, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi; sekä

   b) lääkärin määräämien jalkatukien, tukisukkien, tukiliivien sekä muiden tukisidosten hankkiminen aikaisintaan vuoden väliajoin 150 euron enimmäismäärään saakka;

______________________________________________________________________

1.4.2013 alkaen 7 §:n muutos:

JÄSENMAKSU

7 §

Varsinainen jäsen suorittaa kassalle jäsenmaksunaan 1,7 prosenttia työnantajalta saamastaan palkasta.

Ulkojäsenet suorittavat jäsenmaksunaan 1,7 prosenttia päätoimisesta työtulostaan, kuitenkin vähintään 17 euroa kuukaudessa.

Eläkkeellä olevat ulkojäsenet suorittavat jäsenmaksunaan 1,7 prosenttia työeläkkeestään, kuitenkin vähintään 17 euroa kuukaudessa.

Marraskuussa pidettävällä kassankokouksella on oikeus korottaa jäsenmaksun alarajaa rahanarvon muututtua.