Ajankohtaista

T I E D O T T E E T

______________________________________________________________________

Sähköpostiosoitteemme ovat:

toimisto@varkaudensairauskassa.fi

marjut.immonen@varkaudensairauskassa.fi

_____________________________________________________________________

Mikäli osoitteesi tai pankkitilisi muuttuu, niin ilmoitathan uudet tiedot meille, koska emme saa niitä automaattisesti minkään olemassa olevan järjestelmän kautta.

_____________________________________________________________________

HAMMASLÄÄKÄRIEN MYÖNTÄMÄT ALENNUKSET

Immonen Markku:                                                                                                         5% alennus koskien hammastarkastuksia, röntgenkuvauksia, ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, ien- ja tukikudoshoitoja, hammaskirurgiaa ja proteettisia hoitoja (ei koske hammasteknisiä kuluja eli hammaslaboratorion perimiä maksuja)

Lybeck Minna:                                                                                                               5% alennus muista paitsi tarkastuksesta ja hammaskiven poistosta

______________________________________________________________________

LÄÄKEKORVAUSTEN ALKUOMAVASTUU 1.1.2016

Sairausvakuutuslakiin on tulossa muutoksia ensi vuoden alussa.

Lääkekorvauksille asetetaan yli 18-vuotiaita kansalaisia koskeva alkuomavastuu, joka viimeisimmän tiedon mukaan on 50 euroa kalenterivuodessa.

Alkuomavastuu voi täyttyä joko yhdellä tai useammalla lääkeostolla lääkkeen hinnasta riippuen.

Varkauden sairauskassa korvaa jäsenilleen lääkkeistä vasta kun edellä mainittu alkuomavastuu on ylittynyt eli alkuomavastuun joutuu maksamaan itse. Muilta osin kassan lääkekorvauskäytäntö säilyy ennallaan. Lääkkeestä, josta saa Kelan korvauksen, kassan jäsen maksaa 7 euron omavastuun ja kassa korvaa loppuosan.

Alkuomavastuun seuranta tapahtuu apteekkien ja Kelan välillä reaaliajassa eli Kela saa apteekeista tiedot asiakkaan lääkeostoista heti ostohetkellä.

______________________________________________________________________

Kassankokouksessa 23.11.2015 päätettiin, että 1.1.2016 alkaen hammashoidon korvaus on 270 euroa vuoden ajalta.

______________________________________________________________________________

Maksamme korvaukset pankkitilille. Korvausta haetaan korvaushakemuslomakkeella, johon liitetään tositteet / laskut. Korvaushakemuksen liitteineen voi tuoda toimistolle, jättää postiluukkuumme tai postin kuljetettavaksi vastauslähetyskuoressa. Vastauslähetyskuoria saa toimistolta, Kauppakatu 52. 

Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös sähköpostitse: toimisto@varkaudensairauskassa.fitai WhatsApp:illa 0405503360.                  

Tulostettava korvaushakemuslomake löytyy tästä.

______________________________________________________________________

Ollessasi vuorottelu- tai opintovapaalla, äitiys- tai sairauslomalla, lomautettuna tai osa-aikaeläkkeellä, ota yhteys kassan toimistoon jäsenmaksuasioissa.

______________________________________________________________________

Työsuhteen päättyessä ota yhteys kassaan kuukauden sisällä.

______________________________________________________________________

Kelan lääkekatto: Kun saat Kelalta tiedon lääkekaton täyttymisestä, ota yhteys kassaan.

______________________________________________________________________

 

K O K O U S K U T S U T

_____________________________________________________________________

S Ä Ä N T Ö M U U T O K S E T

______________________________________________________________________

Finanssivalvonta on päätöksellään 24.11.2017 vahvistanut Varkauden sairauskassan sääntöjen 4 §:n muutoksen:

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

4 §

Kassan toimintapiirin muodostavat A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Aikawa Fiber Technologies (AFT) Oy, Andritz Oy, Efora Oy, Sahala Works Oy, Stora Enso Oyj, Stora Enso Wood Products Oy Ltd, Sumitomo SHI FW Energia Oy ja Warkaus Works Oy -nimisiin yhtiöihin sekä Varkauden sairauskassaan, joita näissä säännöissä kutsutaan työnantajaksi, Varkaudessa sijaitsevilla tehtailla ja toimipaikoilla työsuhteessa olevat henkilöt, jotka saavat työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Henkilöt, joiden vakituinen työpaikka on työnantajan omistamissa toimipaikoissa muualla kuin edellä mainitulla paikkakunnalla eivät kuulu kassan toimintapiiriin. Kassan jäsenet, joiden työsuhde em. työnantajaan päättyy ja uusi työsuhde toiseen em. työnantajaan alkaa välittömästi entisen työsuhteen päätyttyä, kuuluvat yhdenjaksoisesti kassan toimintapiiriin.

Toimintapiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 57 vuotta täytettyään on erotettu työnantajan tai kassan palveluksesta ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen erottamistaan vähintään 10 vuotta ja hakevat ulkojäsenyyttä kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Edellä 1 momentissa mainittuja kassan jäseniä kutsutaan näissä säännöissä varsinaisiksi jäseniksi ja 3 sekä 4 momentissa mainittuja ulkojäseniksi.

Kassan jäseneksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö. Jäsenyyttä on haettava kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alussa.

Kassan toimintaperiaatteisiin kuuluu, että työnantaja ilmoittaa kassalle alkaneet ja päättyneet työsuhteet sekä työsuhteen aikana tapahtuvat muutokset, kuten lomautukset ja muuta palkattomat lomat. Hallitus toteaa jäsenyyden edellytysten olemassaolon työsuhteen alkaessa ja tarvittaessa myös muutosten yhteydessä.

______________________________________________________________________

Sääntöjen 28 §:n muutos sekä 29 §:n kumoaminen on vahvistettu sovellettavaksi 29.11.2016 alkaen:

TILINTARKASTUS

28 §

Kassalla on yksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita luonnollinen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajaksi valitulle luonnolliselle henkilölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja.

Tilintarkastajan tai tilintarkastajien valinnasta päättää kassankokous. Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

29 §

Tilintarkastajien on hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastettava kassan tilinpäätös ja kirjanpito sekä hallinto ja annettava niistä kultakin tilikaudelta hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kassankokousta.

Kumottu

______________________________________________________________________

Sääntöjen 8 ja 10 §:n muutokset on vahvistettu sovellettavaksi 1.5.2015 alkaen:

JÄSENMAKSU                                                                                                                

8 §                                                                                                                                

—– 

Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun ajalta tai ajalta, jolloin jäsen on palkkaa saamatta ja työsuhteen päättymättä pitkäaikaisesti työstä poissa sairauden, synnytyksen, opiskelun, asevelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Jäsenellä ei ole maksuvapautuksen ajalta oikeuttaa näiden sääntöjen 10 §:n mukaisiin etuuksiin.

—–

ETUUDET

10 §

Kustannuksina korvataan

—–

1 b) avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu 7,00 euroa ylittävä osa enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin saakka;

3) lääkärin määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet 7,00 euroa ylittävä osa per lääke, silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.

—–

______________________________________________________________________

Sääntöjen 4 §:n 6 momentin ja 5 §:n muutokset on vahvistettu sovellettavaksi 2.6.2014 alkaen:

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

4 §

Kassan jäseneksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö. Jäsenyyttä on haettava kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alussa.

KASSASTA EROAMINEN

5 §

Jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin tai tehtyään kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen.

Ulkojäsen eroaa kassasta muutettuaan pois kassan toiminta-alueelta tai tehtyään eroamista koskevan ilmoituksen. Jäsen katsotaan niin ikään kassasta eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen kolmen kuukauden ajalta.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan kassasta, ei ole oikeutta liittyä uudelleen kassan jäseneksi, lukuun ottamatta tapauksia, kun uusi työsuhde työnantajaan alkaa.

______________________________________________________________________

Sääntöjen 4 §:n 1 momentin muutos on vahvistettu sovellettavaksi 17.4.2014 alkaen:

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

4 §

Kassan toimintapiirin muodostavat A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Aikawa Fiber Technologies (AFT) Oy, Andritz Oy, Efora Oy, Foster Wheeler Energia Oy, Sahala Works Oy, Stora Enso Oyj, Stora Enso Wood Products Oy Ltd ja Warkaus Works -nimisiin yhtiöihin sekä Varkauden sairauskassaan, joita näissä säännöissä kutsutaan työnantajaksi, Varkaudessa sijaitsevilla tehtailla ja toimipaikoilla työsuhteessa olevat henkilöt, jotka saavat työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

______________________________________________________________________

25.4.2013 alkaen 10 §:n muutos:

ETUUDET

10 §

5 a) 60 prosenttia lääkärin määräämien muiden kuin 5 b -kohdassa tarkoitettujen henkilökohtaisten laitteiden ja apuvälineiden, kuten kuulolaitteen, kainalo-sauvojen sekä tekojäsenten ensimmäisestä hankkimisesta kuitenkin vain, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi; sekä

   b) lääkärin määräämien jalkatukien, tukisukkien, tukiliivien sekä muiden tukisidosten hankkiminen aikaisintaan vuoden väliajoin 150 euron enimmäismäärään saakka;

______________________________________________________________________

1.4.2013 alkaen 7 §:n muutos:

JÄSENMAKSU

7 §

Varsinainen jäsen suorittaa kassalle jäsenmaksunaan 1,7 prosenttia työnantajalta saamastaan palkasta.

Ulkojäsenet suorittavat jäsenmaksunaan 1,7 prosenttia päätoimisesta työtulostaan, kuitenkin vähintään 17 euroa kuukaudessa.

Eläkkeellä olevat ulkojäsenet suorittavat jäsenmaksunaan 1,7 prosenttia työeläkkeestään, kuitenkin vähintään 17 euroa kuukaudessa.

Marraskuussa pidettävällä kassankokouksella on oikeus korottaa jäsenmaksun alarajaa rahanarvon muututtua.

____________________________________________________________________